logo
Daha Sa?l?kl?
Yat?r?m ?çin
Yat?r?mc? Check-Up

Yat?r?m al??kanl?klar?n?z, durumunuzu ve hedeflerinizi
inceleyip en uygun yat?r?m stratejisini olu?tural?m. Sizlerin yat?r?m profili hakk?nda bilgi edinmemiz için,a?a??daki anket sorular?n? cevaplaman?z? rica ederiz.

1 - Borsadaki h?zl? olumsuz dalgalanmalardan dolay? yat?r?mlar?n?zda ya?ad???n?z kay?plardan sonra nas?l hareket edersiniz?
2 - Bir hisse senedi almaya karar verdiniz. Hangi faktörü dü?ünerek seçiminizi yapars?n?z ?
3 - Piyasalarda a??r? dalgal? durumlarda yat?r?m?n?z?n gelece?i hakk?nda ne dü?ünürsünüz?
4 - Arac? kurumunuzdan bekledi?iniz en önemli hizmet nedir?
5 - Yat?r?m yaparken kendinizi hangi konularda yetersiz hissediyorsunuz?
6 - Bugüne kadarki yat?r?mlar?n?zda nas?l bir sonuç ald?n?z?
7 - Borsa yat?r?mlar?n?zda ya?ad???n?z kay?plar?n en büyük sebebi nedir sizce?
8 - Hisse senedi ald?n?z, sizi bu yat?r?ma yönlendiren faktör hangisiydi?
9 - Risk ve getiri tercihiniz nedir?
10 - Yat?r?mlar?n?z konusunda sizin için en de?erli sonuç nedir?
11 - Sizce yat?r?mlarda ba?ar? sa?laman?n en önemli faktörü nedir?
12 - Yat?r?m yaparken hangi analizlere öncelik verirsiniz?
13 - Yat?r?ma ay?rd???n?z yat?r?m bütçesi hakk?nda bilgi verirmisiniz?
14 - Global Mü?terisi Misiniz?

Lütfen randevunuz için size en uygun tarihi a?a??daki bölümde belirleyin. Tecrübeli yat?r?m dan??man?m?z YATIRIMCI CHECK-UP randevusu teyidi için sizi arayacak, teyitle?ilen tarihte dilerseniz sizi Check-Up Görü?me Ofisin'de, dilerseniz Görüntülü Görü?me ile misafir ederek Check-Up seans?n? gerçekle?tirecek.

Lütfen Tarih, Saat ve Görü?me Türü Seçin.