logo
B?L?NÇL? VE BA?ARILI
YATIRIMCI OLMANIZI ÖNEMS?YORUZ

Yat?r?m al??kanl?klar?n?z, durumunuzu ve hedeflerinizi
inceleyip en uygun yat?r?m stratejisini olu?tural?m.
Global Menkul sizi ücretsiz Yat?r?mc? Check-up??na davet ediyor.
Deneyimli Dan??manlar?m?z bilgi ve birikimlerini Yat?r?mc? Check-up?? ile sizlere aktaracaklar.

ÜCRETS?Z CHECK-UP?a HEMEN BA?LA

Durum Tespiti

Yat?r?mc? Check Up anketi ve yat?r?mc? sorular?n? cevaplayarak sizi tan?maya ba?l?yoruz.

Özel Görü?me

Deneyimli kadromuz sizinle ister yüz yüze ister zoom üzerinden birebir görü?me ile ihtiyaçlar?n?z? daha iyi anl?yor.

Kal?c? Ba?ar?

Check up sonuçlar?n?za göre kal?c? ba?ar?y? sa?layacak stratejiyi birlikte olu?turuyorsunuz.

Neden
Yat?r?mc? Check Up?a
ihtiyac?n?z var ?

 • Sizi s?k yap?lan hatalardan korur.

 • Yat?r?m ürünlerine daha hakim olman?z? sa?lar.

 • Hedeflerinizi ve beklentileriniz daha iyi anlaman?za yard?mc? olur.

 • Yat?r?mlar?n?za yön vermenize yard?mc? olur.

 • Kal?c? ba?ar? için strateji olu?turman?z? sa?lar

 • Risk yönetimi prensiplerini uygulayarak, sürüdürülebilir getirilere sahip olunur

S?k Yap?lan Hatalara
Dü?meyin

Yat?r?mc? check-up ile yat?r?mc?lar taraf?nan al?nan hatal? kararlardan uzak durabilir ve daha etkili yat?r?m yapabilirsiniz.

A?a??daki hatalar? yapt???n?z? dü?ünüyorsan?z mutlaka check-up?a ba?lay?n

 • - Yat?r?m kararlar?mdan memnun de?ilim.
 • - Elde etti?im getiriler Endeksin gerisinde kal?yor.
 • - Hisseleri erken sat?yorum ve eme?imin kar??l???n? alam?yorum.
 • - Aç??a sat?? i?lemlerinde zamanlama hatalar? yap?p zarar ediyorum.
 • - Yo?un ve ba?ar?s? Al-Sat i?lemleri ile yat?r?mlar?m? kaybediyorum.
 • - Portföyümü dengeleyebilece?im ürünleri var m? bilmiyorum.
 • - Hem yüksek komisyon ödüyorum hem de istedi?im deste?i alam?yorum
 • - V?OP?ta riskimi yönetemiyorum

Yat?r?mc? Check-up ile Daha ?yi Yat?r?mc?
Olun

Yat?r?mc? Check-Up?? tamamlad?ktan sonra ba?ar?l? yat?r?mc? olman?n unsurlar?na sahip olacaks?n?z.


Böylece birikimlerinizi daha istikrarl? ve yüksek getiri potansiyeli ile daha yukar?lara ta??yabileceksiniz.

Bu program sonunda;

 • - Ba?ar?l? yat?r?mc? olmak için yat?r?m dünyas?n?n tüm unsurlar?n? etkin kullanaca??z,
 • - Yat?r?m hayat?m?z? uzun vadeli bir de?er yat?r?mc?s? m? yoksa k?sa vadeli bir trader olmak üzerine mi kuraca??m?z hakk?nda bilgi sahibi olaca??z.
 • - Risklerin fark?nda olarak yat?r?m yapman?n inceliklerini ö?renece?iz.
 • - Uzun vadeli yat?r?mlarda ba?ar? için piyasa ve ?irketlere yak?ndan bakaca??z.
 • - Piyasa ko?ullar?na uyum sa?layan panikle de?il bilgi ile hareket eden bir yat?r?mc? olaca??z.
 • - Finansal okuryazarl???m?z? art?rarak sürdürülebilir ba?ar? için temelleri ataca??z.
 • - Piyasay? do?ru okuma konusunda,temel ve teknik unsurlar? etkili kullanaca??z
 • - Dikkatli ve bilinçli bir piyasa okuryazar? olaca??z

Daha fazla bilgi için sizi arayal?m

Bilgi Al?n

A?ao?lu My Newwork, Barbaros Mah.
Ihlamur Bul. No: 3 / 89 K: 9, 34746
Ata?ehir / ?stanbul - Türkiye

0 212 244 55 66

yatirimcicheckup@global.com.tr

Yat?r?mc? Sa?l???n?z? Önemsiyoruz.. Bilinçli ve ba?ar?l? yat?r?mc?lar grubunda yer almak için Yat?r?mc? Check-up??n? tamamlamay? unutmay?n?

Kat?l?mc? Görü?leri

Finansal Okuryazarl??a katk?, yat?r?mc?da fark?ndal??? yaratmaya çal??an uçtan uca uygulama olmu?.. Eme?i geçenlere te?ekkür ederim.